کتاب روشهای نوین یاددهی ویادگیری تدوین وچاپ گردید این کتاب جهت یادگیری به همه دانشجویان وبجهت یاددهی به همه اساتیدعزیزپیشنهادمی گرددامیداست مورداستفاده قرارگیرد.

http://www.pic.iran-forum.ir/images/shp3mo0ojvu965mol1e7.jpg

برای تهیه کتاب ازطریق همین سایت بانویسنده تماس بگیرید.

+ نوشته شده در سه شنبه هشتم شهریور ۱۳۹۰ساعت 13:40 توسط . |